🗓ī¸ Vrijdag, 26/05

⌚ī¸ 18:00 – 03:00

🗓ī¸ Zaterdag, 27/05

⌚ī¸ 17:00 – einde

đŸ’Ē Toog / Ecoteam

👨‍đŸ’ģ smets.christel@hotmail.com

ℹī¸ ASV Geel Jeugd steekt op het Olense festival Gladiolen mee de handen uit de mouwen om de clubkas te spijzen.

Zowel voor vrijdag als voor zaterdag zijn we op zoek naar helpers aan de toog en / of in het ecoteam om drinkbekers te reinigen.

Aanmelden kan bij Christel Smets met vermelding van uw naam en op welke dag / dagen u wilt komen helpen, uiterlijk tegen donderdag, 09/03.

🙏đŸģ Onze Jeugd dankt u alvast !

đŸ”ĩâšĒ👊 Allemaal Samen Verbroedering Geel