Uw bezoek aan onze website doet ons genoegen en we willen u graag bedanken voor uw interesse in onze onderneming en onze producten. Bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website wordt door ons erg belangrijk gevonden. We willen u daarom graag in kennis stellen van onderstaande informatie.

Uw bezoek aan asvgeel.be

ASV Geel vzw maakt gebruik van cookies en andere technieken.  Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.   Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Op deze manier kunnen wij ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

Waarvoor gebruikt ASV Geel vzw uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen.
  • Als u om productinformatie vraagt, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Als u solliciteert bij Beneparts BVBA, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om na te gaan of we een geschikte vacature hebben in onze organisatie.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die ASV Geel vzw via de Website aanbiedt.

Welke gegevens gebruikt ASV Geel vzw?

Als u een formulier met een vraag om feedback of productinformatie invult, gebruikt ASV Geel vzw de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag. Als u gebruikmaakt van een link op deze Website naar een andere website en u persoonlijke gegevens achterlaat op een dergelijke site, dan is de verwerking van die gegevens niet onderworpen aan deze geheimhoudingsverklaring maar aan de eventuele geheimhoudingsverklaring of kennisgeving op die website.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Enkel ASV Geel vzw heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de Website werden verzameld. De webmaster van de Website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling van ASV Geel vzw. Als er geen aangewezen persoon is om gevolg te geven aan dit verzoek, kan de webmaster dit laatste overmaken aan een officiële leverancier van ASV Geel vzw. De gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw sollicitatie, worden in geen enkel geval aan derden onthuld.

Maakt ASV Geel vzw uw persoonlijke gegevens over aan derden?

Behalve in de hierboven vermelde gevallen, worden uw persoonlijke gegevens aan niemand anders dan ASV Geel vzw voorgelegd, onthuld of overgemaakt. De website bevat koppelingen naar andere websites en e-mailadressen buiten ASV Geel vzw. De geheimhoudingsverklaring is niet van toepassing op die websites en e-mailadressen.

Gebruikt ASV Geel vzw uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing?

ASV Geel vzw gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen. ASV Geel vzw verbindt zich er ook toe uw gegevens niet te verkopen of te verhandelen.

Gebruik

De Website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen om u te identificeren en beter te kunnen bedienen. Cookies stellen ASV Geel vzw in staat het gebruik van de website te controleren en te analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de Website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

ASV Geel vzw slaat de gegevens op op servers, die in Amsterdam, Nederland, zijn opgesteld. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een verwerker die zich er jegens ASV Geel vzw toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Bewaartijd

De gegevens worden bewaard voor de benodigde periode om de door de gebruiker verzochte dienst te verlenen of te voldoen aan de doelen die in dit document zijn aangegeven. De gebruiker kan te allen tijde de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verzoeken om de  gegevensverwerking op te schorten of de gegevens te verwijderen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens
Analyses

De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

Google Analytics met geanonimiseerd IP (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.

Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Dit werkt door het afkorten van de IP-adressen van de Gebruikers in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten binnen de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server verzonden en in de VS afgekort.

Verzamelde Persoonsgegevens: Cookie en Gebruiksgegevens.
Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig bij ASV Geel vzw?

ASV Geel vzw heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht ASV Geel vzw de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kan ASV Geel vzw geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat ASV Geel vzw u meedeelt of het uw persoonlijke gegevens verwerkt heeft en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag ASV Geel vzw ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. ASV Geel vzw verbindt zich ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken.

Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat ASV Geel vzw uw persoonlijke gegevens gebruikt, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@asvgeel.be of op het volgende adres: ASV Geel vzw, Rauwelkoven 43b, 2440 Geel.

ASV Geel vzw verwerkt alle gegevens overeenkomstig de geldende Europese wetten op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kan ASV Geel vzw deze privacyverklaring regelmatig aanpassen. Door deze geheimhoudingsverklaring te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat ASV Geel vzw uw persoonlijke gegevens gebruikt overeenkomstig de hierboven beschreven bepalingen.

Partner worden
2024 © ASV Geel
Created by We Are Knights