ℹī¸ Enkele spelers van onze A kern legden deze week een positieve PCR test af.
Hierdoor ziet de sportieve staff zich genoodzaakt om het programma om te gooien.

🗓 Morgen (13 januari) volgen de fitte spelers een individueel loopprogramma van thuis uit.

❌ De oefenmatch tegen Houtvenne komt te vervallen.

🗓 Vrijdag 14 januari spelen de beloften om 19:30 thuis tegen Berg en Dal. Vermoedelijk zullen enkele A kern spelers hun opwachting maken om het matchritme te onderhouden.

❌ Zondag stond er een vriendschappelijke wedstrijd tegen Herk op de planning. Deze zal vervangen worden door een individueel programma.

🗓 Vanaf dinsdag, 18 januari worden de collectieve trainingen herstart.

❌ Als klap op de vuurpijl heeft Voetbal Vlaanderen onlangs beslist om ook het competitieweekend van 22 en 23 januari uit te stellen.

🗓 De uitmatch tegen Oppuurs wordt verschoven naar 16 april 2022.

🗓 Op 22 januari is een nieuwe oefengalop ingepland in en tegen Bierbeek. Verdere details hierover volgen nog.